Завдання 3 т. 1-5

No CommentsТема 1. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ управлінського обліку

 

Тестові питання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 3. Витрати та їх класифікація

 

Тема 4. Облік витрат за економічними елементами і статтями калькуляції

 

Тестові питання

 

1) Які з перелічених груп витрат використовують при підготовці управлінських рішень:

1) релевантні і нерелевантні;

2) контрольовані і неконтрольовані;

3) основні та накладні;

4) вичерпані та невичерпані?

 

2) Постійними називають витрати, які:

1) пов’язані з постійним асортиментом продукції;

2) зростають зі зростанням обсягу діяльності;

3) не змінюються в межах релевантного діапазону обсягу діяльності;

4) повторюються у кожному звітному періоді.

 

3) За збільшення обсягу діяльності:

1) змінні витрати на одиницю продукції збільшуються;

2) загальна сума змінних витрат збільшується;

3) загальна сума змінних витрат залишається незмінною;

4) змінні витрати на одиницю продукції залишаються незмінними.

 

4) Витрати на продукцію – це:

1) повна виробнича собівартість продукції;

2) повна комерційна собівартість продукції;

3) змінні витрати;

4) прямі витрати.

 

5) При перетині межі релевантності змінні витрати з розрахунку на одиницю продукції:

1) збільшуються;

2) зменшуються;

3) не змінюються;

4) змінюються залежно від виду діяльності.

 

6) Які з перерахованих видів витрат не беруть до уваги у процесі ухвалення управлінського рішення:

1) постійні;

2) очікувані;

3) дійсні;

4) безповоротні;

5) уявні?

 

7) Граничні витрати підприємства — це:

1) мінімальні сукупні витрати;

2) ідеальні витрати при оптимальному завантаженні потужностей;

3) середні витрати на одиницю продукції;

4) приріст сукупних витрат внаслідок зростання виробництва на одну додаткову одиницю;

5) можлива вигода, що визначається у випадку відмови від альтернативного варіанта рішення.

 

8) Релевантний діапазон (область релевантності) – це інтервал обсягу діяльності, в межах якого:

1) загальна сума постійних витрат не змінюється;

2) сума постійних витрат з розрахунку на одиницю продукції не змінюється;

3) сума змінних витрат з розрахунку на одиницю продукції не змінюється;

4) загальна сума виробничих витрат не змінюється.

 

9) Витрати періоду – це:

1) прямі виробничі витрати;

2) загальновиробничі витрати;

3) адміністративні та загальногосподарські витрати;

4) усе з переліченого.

 

10) Яке з наведених рівнянь є функцією загальної суми витрат:

1) у = bx;

2) y = a + bx;

3) y = a + bx + cx2;

4) немає правильної відповіді?

 

 

Практичні завдання

 

Завдання 3-4.1

Підприємство «Зірка» у звітному році мало такий склад витрат:

– орендна плата;

– платежі за комунальні послуги;

– оплата за телефон;

– оплата електроенергії на технологічні потреби;

– основні матеріали;

– витрати на рекламу;

– відсотки за позики банку;

– амортизація основних засобів (прямолінійна);

– оплата праці основного виробничого персоналу (робіт-ників);

– оплата праці службовців та спеціалістів;

– комісійні реалізаторам продукції;

– ремонт обладнання;

– технічне обслуговування обладнання.

Необхідно вказати, які з цих витрат будуть переважно постійними, а які – змінними і пояснити свої рішення.

   

Завдання 3-4.2

Загальні витрати підприємства на виробництво 10 000 шт. продукції становили 100 000 грн. (зокрема, змінні – 60 000 грн.). Чому дорівнюватимуть загальні витрати на виробництво 13 000 шт. продукції?

 

Завдання 3-4.3

Є така інформація про витрати на виробництво продукції «ААА»:

Кількісь одиниць продукції

Разом витрат

Загальні постійні витрати

Разом змінних витрат

На одиницю

Маржинальні витрати

Змінні витрати

Постійні витрати

10

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

10

 

 

15

 

 

 

 

20

 

Необхідно визначити відсутні дані, заповнити таблицю та прокоментувати розрахунки

 

Завдання 3-4.4

Підприємство «Астана» виготовляє один вид продукції. Існує наступна звітна інформація:

Місяць

Кількість продукції, шт.

Сума витрат, грн.

січень

256

3340

лютий

258

3560

березень

324

4200

квітень

145

2124

травень

342

4324

червень

298

3970

На підставі наведених даних необхідно визначити:

1) рівень змінних і постійних витрат методом найвищої – найнижчої точки;

2) суму очікуваних витрат на виробництво 450 шт. продукції у наступному місяці.

 

 

 

Тема 5. Методи обліку витрат виробництва і калькулювання собівартості продукції

 

Тестові питання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практичні завдання

   

Завдання 5.1

 

На підставі наведених нижче даних необхідно скласти:

1. Розрахунок собівартості готової продукції.

2. Розрахунок собівартості реалізованої продукції.

3. Звіт про фінансові результати (про сукупний дохід).

 

Виписка з Головної книги кондитерської фабрики станом на 31 грудня 2015р.

Показник

Сума, грн.

Витрати на збут

450 000

Запаси сировини на 1 січня 2015р.

270 000

Запаси сировини на 31 грудня 2015р.

190 000

Витрати на комунальні послуги для виробничих підрозділів

110 000

Прямі витрати на оплату праці

480 000

Амортизація виробничих основних засобів

500 000

Закупівля сировини

2 100 000

Дохід від реалізації

7 800 000

Страхування виробничих основних засобів

150 000

Непрямі матеріали

45 000

Адміністративні витрати

850 000

Непряма зарплата працівників

910 000

Витрати на утримання виробничого обладнання

260 000

Незавершене виробництво на 1 січня 2015р.

570 000

Незавершене виробництво на 31 грудня 2015р.

330 000

Запаси готової продукції на 1 січня 2015р.

840 000

Запаси готової продукції на 31 грудня 2015р

660 000

 

Завдання 5.2

 

Компанія складається з двох виробничих відділів (основні підрозділи) і двох відділів обслуговування (допоміжні підрозділи ). Надано інформацію:

 

Виробничі підрозділи

Підрозділи обслуговування

 

1

2

Склад

Адмін.-госп. відділ

Всього

Площа2)

11 000

2 800

800

600

?

Місткість/об’єм (м3)

36 000

10 000

2 000

2 000

?

Кількість працівників

28

12

6

4

?

Відпрацьовані людино-години

4 800

2 100

 

Машино-години

3 000

9 000

 

 

 

Накладні витрати, які відносяться до березня 2015 р .:

Оренда — 24 000 грн.

Освітлення, опалення — 12 000 грн.

Витрати по соціальному страхуванню працівників — 4 000 грн.

Відділ 1: заробітна плата начальника – 12 000 грн.

Відділ 2: заробітна плата начальника – 10 000 грн.

 

Витрати центрів обслуговування розподіляються між іншими відділами в наступному порядку:

Склад: 50% на відділ 1, 40% на відділ 2 і 10% на админ.-госп. відділ.

Адмін.-госп. відділ: 45% на відділ 1, 50% на відділ 2 і 5% на склад.

 

Необхідно:

1 . Розрахуйте підсумкову суму накладних витрат для кожного виробничого підрозділу після перерозподілу витрат підрозділів обслуговування методом прямого розподілу.

2. Розрахуйте ставку розподілу накладних витрат для кожного виробничого відділу і поясніть основу, використану для розрахунків.

3. Визначити суму всіх витрат по кожному виробничому підрозділу.   

 

Завдання 5.3

 

У виробничому цеху №1 загальновиробничі витрати розподіляються з використанням ставки 6 грн. за годину прямої праці. У виробничому цеху №2 загальновиробничі накладні витрати розподіляються з використанням ставки 8 грн. на машино-годину. Пряма зарплата в середньому дорівнює 10 грн. за годину в кожному цеху.

У представленій таблиці треба заповнити невідомі показники:

№ з/п

Показник

Замовлення №356

Замовлення №357

Замовлення №358

1

Виручка від реалізації, грн.

5600

1150

?

2

Ціна за одиницю продукції, грн.

14

5

12

3

Матеріальні витрати, грн.

488

207

365

4

Прямі витрати на оплату праці, цех №1

2000

230

?

5

Машино-години, цех №1

50

12

15

6

Прямі витрати на оплату праці, цех №2

?

0

50

7

Машино-години, цех №2

?

?

25

8

Розподілені загальновиробничі витрати, цех №1

1200

138

90

9

Розподілені загальновиробничі витрати, цех №2

160

0

?

10

Фактичні загальновиробничі витрати

?

575

855

11

Кількість одиниць продукції, шт.

400

?

?

12

Собівартість одиниці продукції

9,87

?

8,55

 

 


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

− 3 = 1