Завдання 4 т. 1-5

No CommentsТема 1. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ управлінського обліку

 

Тестові питання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 3. Витрати та їх класифікація

 

Тема 4. Облік витрат за економічними елементами і статтями калькуляції

 

Тестові питання

1) Для цілей управлінського обліку витрати класифікують:

1) за економічним змістом;

2) місцем вкладання;

3) відношенням до обсягу виробництва;

4) принципом: «для різних цілей – різні витрати».

 

 

2) До постійних належать витрати, величина яких:

1) є незмінною для різних видів продукції;

2) залишається постійною на одиницю продукції;

3) зростає зі збільшенням обсягу виробництва;

4) не залежить від зміни обсягу виробництва в межах певної виробничої потужності підприємства;

5) залежить від зміни норм.

 

3) До яких з перерахованих класифікаційних ознак не належать адміністративні й збутові витрати:

1) постійні;

2) витрати періоду;

3) релевантні;

4) накладні?

 

4) При збільшенні обсягу діяльності:

1) змінні витрати на одиницю продукції збільшуються;

2) загальна сума змінних витрат збільшується;

3) загальна сума змінних витрат залишається незмінною;

4) змінні витрати на одиницю продукції залишаються незмінними.

 

5) З наведеного переліку статтями витрат є:

1) матеріальні витрати;

2) загальновиробничі витрати;

3) витрати на оплату праці;

4) втрати від браку.

 

6) При збільшенні обсягу діяльності:

1) постійні витрати на одиницю продукції збільшуються;

2) загальна сума постійних витрат збільшується;

3) загальна сума постійних витрат залишається незмінною;

4) постійні витрати на одиницю продукції зменшуються.

 

7) З наведеного переліку елементами витрат є:

1) матеріальні витрати;

2) загальновиробничі витрати;

3) витрати на оплату праці;

4) втрати від браку.

 

8) Підприємство бажає замінити старе обладнання. Укажіть, які дані є релевантними для прийняття такого рішення:

1) ліквідаційна вартість старого обладнання;

2) можлива ціна продажу старого обладнання,

3) накопичене зношування старого обладнання;

4) ціна придбання нового обладнання.

 

9) Які з перелічених груп витрат використовують для оцінки запасів і визначення фінансових результатів:

1) релевантні і нерелевантні;

2) контрольовані і неконтрольовані;

3) витрати на продукцію і витрати періоду;

4) постійні та змінні?

 

10) Яке з наведених рівнянь є функцією загальної суми витрат:

1) у = bx;

2) y = a + bx;

3) y = a + bx + cx2;

немає правильної відповіді?

 

Практичні завдання

 

Завдання 3-4.1

Підприємство «Альянс» у звітному році мало такий склад витрат:

плата за страхування виробничого обладнання;

вартість сталевих листів, які використовуються для виготовлення корпуса автомобіля;

заробітна плата служби охорони підприємства;

заробітна плата працівників, які збирають автомобілі у виробничому цеху;

вартість гуми, яка використовується для виготовлення шин;

амортизація будівлі фабрики;

вартість електроенергії для роботи виробничого обладнання;

оплата вихідних та відпускних днів працівникам виробництва;

заробітна плата операторів вантажопідйомних механізмів для завантаження і розвантаження сировини;

оплата праці службовців та спеціалістів;

комісійні реалізаторам продукції;

витрати на контроль якості;

технічне обслуговування обладнання.

Необхідно вказати, які з цих витрат будуть прямими, а які непрямими і пояснити свої рішення.

 

Завдання 3-4.2

Змінні витрати на одиницю продукції склали 12 грн. при обсязі виробництва 20 000 шт. Чому дорівнюватимуть змінні витрати на одиницю продукції при обсязі виробництва 25 000 шт.?

 

Завдання 3-4.3

Є така інформація про витрати на виробництво продукції «ВВВ»:

Кількісь одиниць продукції

Разом витрат

Загальні постійні витрати

Разом змінних витрат

На одиницю

Маржинальні витрати

Змінні витрати

Постійні витрати

20

 

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

8

15

 

Необхідно визначити відсутні дані, заповнити таблицю та прокоментувати розрахунки

 

Завдання 3-4.4

 

Підприємство «Сатурн» виробляє один вид продукції. Показники його роботи за останні три місяці складали:

№ з/п

Показник

січень

лютий

березень

1

Час роботи обладнання, год.

20 000

25 0000

28 000

2

Накладні витрати, грн.

257 000

290 000

305 000

Методом «найвищої – найнижчої точки» необхідно визначити:

1)         ставку змінних накладних витрат на 1 год. роботи обладнання;

2)         загальну суму змінних витрат за кожен місяць;

3)         суму постійних витрат підприємства.

 

 

Тема 5. Методи обліку витрат виробництва і калькулювання собівартості продукції

 

Тестові питання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практичні завдання

   

Завдання 5.1

 

На підставі наведених нижче даних необхідно скласти:

1. Розрахунок собівартості готової продукції.

2. Розрахунок собівартості реалізованої продукції.

3. Звіт про фінансові результати (про сукупний дохід).

 

Виписка з Головної книги кондитерської фабрики станом на 31 грудня 2015р.

Показник

Сума, грн.

Витрати на збут

200 000

Запаси сировини на 1 січня 2015р.

140 000

Запаси сировини на 31 грудня 2015р.

110 000

Витрати на комунальні послуги для виробничих підрозділів

90 000

Прямі витрати на оплату праці

210 000

Амортизація виробничих основних засобів

220 000

Закупівля сировини

810 000

Дохід від реалізації

2 700 000

Страхування виробничих основних засобів

100 000

Непрямі матеріали

60 000

Адміністративні витрати

330 000

Непряма зарплата працівників

350 000

Витрати на утримання виробничого обладнання

140 000

Незавершене виробництво на 1 січня 2015р.

240 000

Незавершене виробництво на 31 грудня 2015р.

160 000

Запаси готової продукції на 1 січня 2015р.

330 000

Запаси готової продукції на 31 грудня 2015р

270 000

 

Завдання 5.2

Підприємство «Аркат» має три виробничих підрозділи різного напряму діяльності, які використовують позамовний метод обліку витрат на виробництво.

Планові показники витрат діяльності цих підрозділів наведено у таблиці:

 

Показник

Підрозділ

№ 1

№ 2

№ 3

Витрати праці, люд.-год.

70 000

20 000

50 000

Витрати машинного часу роботи обладнання, маш.-год.

280 000

200 000

170 000

Прямі витрати на матеріали, грн

45 000

65 000

81 000

Виробничі накладні витрат, грн

300 000

360 000

500 00

База розподілу виробничих накладних витрат    

маш.-год.       

вартість матеріалів   

люд.-год.

 

Необхідно визначити:

1) ставки розподілу накладних витрат для кожного підрозділу на плановий період;

2) суму накладних витрат, віднесених на витрати виробництва у звітному періоді по підрозділу № 2, якщо у ньому виконувалися три замовлення з такими витратами матеріалів: замовлення № 850 – 2 000, № 932 – 5 000 і № 9333 000 грн..;

3) суму нерозподілених або зайво розподілених накладних витрат за підрозділом № 2, якщо їх фактична сума склала 380 000 грн.

 

Завдання 5.3

 

У виробничому цеху №1 загальновиробничі витрати розподіляються з використанням ставки 6 грн. за годину прямої праці. У виробничому цеху №2 загальновиробничі накладні витрати розподіляються з використанням ставки 8 грн. на машино-годину. Пряма зарплата в середньому дорівнює 10 грн. за годину в кожному цеху.

У представленій таблиці треба заповнити невідомі показники:

№ з/п

Показник

Замовлення №984

Замовлення №985

Замовлення №986

1

Виручка від реалізації, грн.

1150

?

4375

2

Ціна за одиницю продукції, грн.

5

12

?

3

Матеріальні витрати, грн.

207

365

?

4

Прямі витрати на оплату праці, цех №1

230

?

700

5

Машино-години, цех №1

12

15

35

6

Прямі витрати на оплату праці, цех №2

0

50

100

7

Машино-години, цех №2

?

25

50

8

Розподілені загальновиробничі витрати, цех №1

138

90

?

9

Розподілені загальновиробничі витрати, цех №2

0

?

400

10

Фактичні загальновиробничі витрати

575

855

3073

11

Кількість одиниць продукції, шт.

?

?

350

12

Собівартість одиниці продукції

?

8,55

?

 

 

 


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

− 4 = 2