завдання к.р.

No Comments



 

 

 

 

 

 

 

Технологій партнерства в бізнесі

 

Методичні рекомендації
до виконання контрольної роботи

для студентів
заочної форми навчання

 

 

 

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ ТА ВИМОГИ ДО ЇХ ОФОРМЛЕННЯ

 

Варіант контрольної роботи студент обирає самостійно. Заміна одного варіанта іншим не допускається. При виявленні однакових контрольних робіт та робіт, що не відповідають номеру залікової книжки, контрольна робота не зараховується та студент не може бути допущений до іспиту.

Контрольну роботу виконують на аркушах формату A4, кожне наступне завдання починають виконувати з нового аркуша. Робота повинна включати:

вступ, в якому дають визначення, основні цілі й завдання; коротку характеристику тих розділів, яким присвячені завдання контрольної роботи;

завдання контрольної роботи;

стислі висновки, в яких повинні бути викладені результати розрахунків;

список використаної літератури, що має містити не менш ніж 5 джерел;

додатки, в яких повинні бути розміщені ксерокопії тих документів, які були використані при виконанні завдання (за їх наявності).

По закінченні виконання контрольної роботи необхідно подати перелік використаних літературних джерел та навчальних посібників.

Контрольна робота повинна бути здана на кафедру не пізніше ніж за два тижні до початку сесії. У противному випадку викладач має право не перевіряти роботу до екзамену за браком часу та великим обсягом роботи.

При незадовільному виконанні контрольної роботи студент або виконує її знову, або виправляє у відповідності до зауважень.

Якщо студент не може самостійно виконати деякі завдання контрольної роботи, він повинен звернутися до викладача за консультацією у встановлений ним час (графік консультацій викладача знаходиться в навчальній частині).

Контрольне завдання складається з чотирьох теоретичних питань, на які слід дати розгорнуту повну відповідь.

Надана до перевірки робота повинна відповідати наступним основним вимогам:

1. Достатній теоретичний та методологічний рівень. Необхідно коротко охарактеризувати основні категорії, процеси і явища, що стосуються суті питання. Висновки й оцінки автора контрольної роботи не повинні вступати в протиріччя з основними закономірностями економічного розвитку, процесами конкуренції, функціонування ринку та ін.

2. Грамотність оформлення. Виклад матеріалу повинен бути коротким, ясним, виключати граматичні та стилістичні помилки. Слід ретельно перевіряти якість перекладу іноземних літературних джерел. Варто дотримуватись загальноприйнятих правил оформлення тексту та переліку використаної літератури.Завдання контрольної роботи

Вибір належного варіанту для виконання теоретичної частини контрольної роботи виконується студентом згідно таблиці 1.1.

 

Таблиця 1.1

Перша літера прізвища студента

А, Я

Б, Ю

В, Щ

Г, Ш

Д, Ч

Е, П

Є, Р

Ж, С

Номери теоретичних питань

1; 11, 21, 31

2; 12, 22, 32

3; 13, 23, 33

4; 14, 24, 34

5; 15, 25, 35

6; 16, 26, 36

7; 17, 27, 37

8; 18, 28, 38

Перша літера прізвища студента

З, Т

І,Ї

Й, У

К, Ф

Л, Х

М, Ц

Н

О

Номери теоретичних питань

9; 19, 29

39

 

10; 20,30,

40

11; 21,

32, 42

12; 22,

32, 42

13; 23, 33, 43

14; 24,

44, 54

15; 25, 35, 45

16; 26, 36, 46

 

Теоретичні питання

1. Поняття та сутність бізнесу.

2. Функції лідера, його особистісні характеристики.

3. Організаційне лідерство.

4. Визначення й природа влади.

5. Джерела індивідуальної влади.

6. Використання влади у ході прийняття стратегічних рішень.

7. Лідерство як груповий процес.

8. Сутність та специфіка процесу прийняття групового рішення.

9. Структура образу лідера.

10. Імідж керівника-лідера та його складові.

11. Гендерні аспекти лідерства.

12. Стратегія формування керівником управлінської команди.

13. Індивідуальний стиль формування управлінської команди.

14. Фактори, що зумовлюють стиль та стратегію командо утворення.

15. Причини і умови розвитку партнерства в діловому світі.

16. Фактори довіри в бізнесі.

17. Ознаки обману: вербальні і невербальні.

18. Сутність та зміст комунікації в організації.

19. Структура комунікаційного процесу, його елементи.

20. Неімперативні та імперативні форми впливу на партнерів по спілкуванню.

21. Психологічні прийоми впливу на партнерів по спілкуванню.

22. Сприйняття та оцінка партнерів по спілкуванню один одним.

23. Підготовка концепції та сценарію переговорів.

24. Роль та сутність презентації у бізнесі.

25. Структура презентації.

26. Принципи оформлення слайдів.

27. Історія ораторського мистецтва.

28. Підготовка до публічного виступу.

29. Оцінка аудиторії.

30. Порівняльні характеристики ділових партерів.

31. Фактори надійності ділових відносин.

32. Довіра як ключовий фактор ефективності ділового партнерства.

33. Морально-психологічна підготовка членів групи до переговорного процесу.

34. Форми ділового спілкування.

35. Організація взаємодії ділових партнерів.

36. Проведення ділової бесіди та її аналіз.

37. Формальні та неформальні ділові прийоми.

38. Імідж ділового чоловіка.

39. Імідж ділової жінки.

40. Основні елементи корпоративного іміджу.

41. Критерії культури усної мови.

42. Ділова розмова по телефону.

43. Специфіка роботи через перекладача.

44. Особливості публічного виступу.

45. Організація та проведення нарад.

46. Правила оформлення візитівок.

47. Культурні відмінності у міжнародному бізнесі.

48. Етикет національного прапора.

49. Національні особливості етики бізнесу в Україні.

50. Національні традиції та їх значення у діловому спілкуванні.


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

3 + 4 =