Завдання тести т. 1, 3, 4

No CommentsТема 1. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ управлінського обліку

 

Тестові питання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання 1.1

 

Підприємство «Авалон» у звітному році мало такі показники витрат, грн:

– придбання сировини і матеріалів – 75 300;

– транспортування сировини від постачальника на підприємство – 1 680;

– прямі витрати на оплату праці – 69 000;

– непрямі витрати на оплату праці виробничого персоналу – 27 780;

– витрати на реалізацію продукції – 33 160;

– загальногосподарські витрати – 20 000;

– витрати на утримання і експлуатацію обладнання – 25 620;

– адміністративні витрати – 61 080;

– інші загальновиробничі витрати – 11 400.

Доход від реалізації продукції становив 385 500 грн.

Підприємство використовує систему періодичного обліку запасів.

 

Залишки на рахунках запасів у звітному році складали:

    

Рахунок

На початок року

На кінець року

Сировина і матеріали

13 290

14 610

Незавершене виробництво

4 410

6 450

Готова продукція

30 720

56 880

 

Необхідно визначити:

1)         вартість витрачених на виробництво матеріалів;

2)         загальну суму поточних витрат на виробництво;

3)         собівартість виробленої готової продукції;

4)         собівартість реалізованої продукції;

5)         валовий, операційний (до оподаткування) і чистий прибуток (після оподаткування) за діючої ставки податку на прибуток, для чого скласти схематично звіт про фінансові результати.

 

Завдання 1.2

 

Є такі показники про результати роботи окремих підрозділів підприємства «Сокар» за звітний період:

 

Показник

1

2

3

4

5

Продажі (виручка, доходи)

180 000

120 000

220 000

?

?

Запаси готової продукції:

 

 

 

 

 

– на початок року

24 000

14 000

?

?

56 000

– на кінець року

34 000

?

22 000

42 000

32 000

Залишки незавершеного виробництва:

– на початок року

18000

10000

30000

28000

?

– на кінець року    

36000

18000

18 000

?

27000

Загальні поточні витрати на виробництво за рік:

– матеріали

 

 

44 000

32 000

38 000

26 000

36 000

– оплата праці

?

42 000

36 000

58 000

50 000

– виробничі накладні витрати

34 000

38 000

?

36 000

35 000

Собівартість виробленої готової продукції

114 000

?

130 000

134 000

120 000

Собівартість реалізованої продукції

?

78 000

168 000

146 000

?

Валовий прибуток

?

?

?

48 000

64 000

Операційні витрати

?

46 000

?

?

52 000

Операційний прибуток (збиток)

18 000

?

(120 000)

14 000

?

Податок на прибуток

?

?

?

?

?

Чистий прибуток (збиток)

?

?

?

?

?

 

На підставі наведених даних необхідно визначити відсутні показники і заповнити таблицю.

Тема 3. Витрати та їх класифікація

 

Тема 4. Облік витрат за економічними елементами і статтями калькуляції

 

Тестові питання

1) Для цілей управлінського обліку витрати класифікують:

1) за економічним змістом;

2) місцем вкладання;

3) відношенням до обсягу виробництва;

4) принципом: «для різних цілей – різні витрати».

 

 

2) До постійних належать витрати, величина яких:

1) є незмінною для різних видів продукції;

2) залишається постійною на одиницю продукції;

3) зростає зі збільшенням обсягу виробництва;

4) не залежить від зміни обсягу виробництва в межах певної виробничої потужності підприємства;

5) залежить від зміни норм.

 

3) До яких з перерахованих класифікаційних ознак не належать адміністративні й збутові витрати:

1) постійні;

2) витрати періоду;

3) релевантні;

4) накладні?

 

4) При збільшенні обсягу діяльності:

1) змінні витрати на одиницю продукції збільшуються;

2) загальна сума змінних витрат збільшується;

3) загальна сума змінних витрат залишається незмінною;

4) змінні витрати на одиницю продукції залишаються незмінними.

 

5) З наведеного переліку статтями витрат є:

1) матеріальні витрати;

2) загальновиробничі витрати;

3) витрати на оплату праці;

4) втрати від браку.

 

6) При збільшенні обсягу діяльності:

1) постійні витрати на одиницю продукції збільшуються;

2) загальна сума постійних витрат збільшується;

3) загальна сума постійних витрат залишається незмінною;

4) постійні витрати на одиницю продукції зменшуються.

 

7) З наведеного переліку елементами витрат є:

1) матеріальні витрати;

2) загальновиробничі витрати;

3) витрати на оплату праці;

4) втрати від браку.

 

8) Підприємство бажає замінити старе обладнання. Укажіть, які дані є релевантними для прийняття такого рішення:

1) ліквідаційна вартість старого обладнання;

2) можлива ціна продажу старого обладнання,

3) накопичене зношування старого обладнання;

4) ціна придбання нового обладнання.

 

9) Які з перелічених груп витрат використовують для оцінки запасів і визначення фінансових результатів:

1) релевантні і нерелевантні;

2) контрольовані і неконтрольовані;

3) витрати на продукцію і витрати періоду;

4) постійні та змінні?

 

10) Яке з наведених рівнянь є функцією загальної суми витрат:

1) у = bx;

2) y = a + bx;

3) y = a + bx + cx2;

немає правильної відповіді?

 

Практичні завдання

 

Завдання 3-4.1

Підприємство «Альянс» у звітному році мало такий склад витрат:

плата за страхування виробничого обладнання;

вартість сталевих листів, які використовуються для виготовлення корпуса автомобіля;

заробітна плата служби охорони підприємства;

заробітна плата працівників, які збирають автомобілі у виробничому цеху;

вартість гуми, яка використовується для виготовлення шин;

амортизація будівлі фабрики;

вартість електроенергії для роботи виробничого обладнання;

оплата вихідних та відпускних днів працівникам виробництва;

заробітна плата операторів вантажопідйомних механізмів для завантаження і розвантаження сировини;

оплата праці службовців та спеціалістів;

комісійні реалізаторам продукції;

витрати на контроль якості;

технічне обслуговування обладнання.

Необхідно вказати, які з цих витрат будуть прямими, а які непрямими і пояснити свої рішення.

 

Завдання 3-4.2

 

 

Підприємство «Зара» у звітному році мало такий склад витрат:

– орендна плата;

– платежі за комунальні послуги;

– оплата за телефон;

– оплата електроенергії на технологічні потреби;

– основні матеріали;

– витрати на рекламу;

– відсотки за позики банку;

– амортизація основних засобів (прямолінійна);

– оплата праці основного виробничого персоналу (робітників);

– оплата праці службовців та спеціалістів;

– комісійні реалізаторам продукції;

– ремонт обладнання;

– технічне обслуговування обладнання.

Необхідно вказати, які з цих витрат будуть переважно постійними, а які – змінними і пояснити свої рішення.

 

Завдання 3-4.3

Змінні витрати на одиницю продукції склали 12 грн. при обсязі виробництва 20 000 шт. Чому дорівнюватимуть змінні витрати на одиницю продукції при обсязі виробництва 25 000 шт.?

 

Завдання 3-4.4

Є така інформація про витрати на виробництво продукції «ВВВ»:

Кількість одиниць продукції

Разом витрат

Загальні постійні витрати

Разом змінних витрат

На одиницю

Маржинальні витрати

Змінні витрати

Постійні витрати

20

 

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

8

15

 

Необхідно визначити відсутні дані, заповнити таблицю та прокоментувати розрахунки

 

Завдання 3-4.5

 

ПАТ «Автоквест» має такі показники роботи одного автомобіля:

– балансова вартість на початок року        60 000 грн

– ліквідаційна вартість після двох років використання становитиме   20 000 грн

– витрати на технічне обслуговування (2 рази за рік) 1 200 грн

– запасні частини з розрахунку на 1 000 км пробігу 1 000 грн

вартість ліцензії (за рік)   — 8 000 грн

– страхові платежі (за рік) – 2 500 грн

– заміна автошин після 25 000 км пробігу (4 шини по 1 000 грн) 4 000 грн

– вартість 1 л бензину (10 л на 100 км пробігу)    30 грн.

Необхідно поділити витрати на змінні та постійні і скласти таблицю витрат за рік при різних обсягах пробігу автомобіля (5000, 10000, 20000, 30000 км) та визначити для кожного рівня:

1)         загальну суму витрат, у т. ч. змінних та постійних;

2)         витрати на 100 км пробігу, у т. ч. змінні та постійні.

 

Завдання 3-4.6

 

Підприємство «Сатурн» виробляє один вид продукції. Показники його роботи за останні три місяці складали:

№ з/п

Показник

січень

лютий

березень

1

Час роботи обладнання, год.

20 000

25 0000

28 000

2

Накладні витрати, грн.

257 000

290 000

305 000

Методом «найвищої – найнижчої точки» необхідно визначити:

1)         ставку змінних накладних витрат на 1 год. роботи обладнання;

2)         загальну суму змінних витрат за кожен місяць;

3)         суму постійних витрат підприємства.

 

Завдання 3-4.7

 

Підприємство «Прикарпаття» виготовляє один вид продукції. Для контролю за витратами на підприємстві хочуть визначити рівень змінних та постійних витрат, виходячи зі звітних даних за останні 10 місяців:

 

Місяць

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Кількість виробів, од.

5

7

8

6

3

2

4

6

8

7

Сума витрат, тис. грн.    

34

38

40

36

30

28

32

36

40

38

 

На підставі наведених даних визначити:

1)         рівень змінних і постійних витрат (методом «найвищої – найнижчої точки»);

2)         суму очікуваних витрат на виробництво 9 од. продукції у наступному місяці.

   

 


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

5 + 5 =